Privacy_beleid

Privacybeleid Scheidingswand.Shop

https://scheidingswanden.myshopify.com/pages/privacy_beleid

Privacy een goede zaak!

Scheidingswand.Shop gebruikt uw klantengegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt heeft; het zo goed mogelijk verwerken van uw orders en u zo goed mogelijk informeren over belangrijke informatie. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Scheidingswand.Shop. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20-01-2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Shopify

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

E-mail-MijnDomein - Regulier E-mailverkeer

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijndomijn. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. MijnDomijn heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

E-mail - Mailchimp - Nieuwsbrief

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Indien u hier gebruik van maakt, ontvangt u onze nieuwsbrief niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om deze (geanonimiseerde) gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Cookies: Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst voor het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij verzamelen geanonimiseerde informatie over het surfgedrag van bezoekers en delen deze gegevens niet met Google. Dit om aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te voldoen. Dit betekent het volgende:
We verwerken Google Analytics cookies persoonsgegevens van de websitebezoeker, zonder voorafgaande toestemming.

  • Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten
  • Het ipnummer is anoniem gemaakt
  • Gegevens delen is uitgezet
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Payment Providers

Betaalgegevens

Uw creditcard of betalingsgegevens worden door ons niet bewaard, omdat deze uit veiligheidsoverwegingen niet worden opgeslagen. Uw persoonlijke gegevens die bij "Scheidingswand.Shop" bekend zijn, zullen nooit voor commerciële doeleinden aangeboden of verkocht worden aan derden. U heeft de vrijheid te kiezen uit de verschillende betaalmogelijkheden die Scheidingswand.shop aanbiedt. Op het moment dat u kiest voor een betaalprovider, gaat u een overeenkomst aan met de betreffende betaalprovider. Op dat moment is de privacy policy van deze betaalprovider van toepassing op de gegevens die u verstrekt. Lees meer over de verschillende betaalmogelijkheden op onze informatiepagina betreffende betaalmogelijkheden.

Mollie

Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Billink en Paypal

Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Billink en Paypal, verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Billink en Paypal hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Billink en Paypal behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Billink en Paypal delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Billinks en Paypals dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Billink en Paypal bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Privacy statement betreffende betaling via Billink:

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Scheidingswand.shop in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede)door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:

  • risico analyses
  • de voorkoming, opsporíng en bestrijding van fraude of onregelmatigheden

Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: "Billink"). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Bíllink, die de inning van de vordering zal verzorgen, Uw gegevens worden door ons namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties.

Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75 % per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Bíllink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

Shappz product reviews

Om onze klanten beter van dienst te kunnen zijn, vraagt Scheidingswand.Shop na iedere bestelling een beoordeling van de bestelde artikelen. Op deze manier kunnen klanten zelf aangeven of het artikel voldoet aan de verwachtingen. Nieuwe klanten kunnen hierdoor een betere indruk van de artikelen krijgen. Scheidingswand.Shop garandeert dat elke beoordeling geplaatst is door echte klanten. Enkele dagen na uw aankoop ontvangt u een e-mail waarin u gevraagd wordt een beoordeling over de bestelde artikelen te geven. Deze e-mail wordt door het systeem van Shappz (shappz.com) automatisch verstuurd en kan door ons niet geannuleerd worden. Als u iemand wilt verassen met uw bestelling, zorg er dan voor dat u een e-mail adres opgeeft waar de ontvanger geen toegang toe heeft. U bent uiteraard vrij om al dan niet in te gaan op de uitnodiging.

 

Verzenden en Logistiek

SendCloud en PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken o.a gebruik van de diensten van SendCloud en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met SendCloud en PostNL delen. SendCloud en PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Transmission en Bode-Scholten

Ook maken we gebruik van de diensten van opslag Bode-Scholten en verzending via Transmission. Het is daarvoor noodzakelijk dat uw aflevergegevens (NAW, telefoon en e-mail) doorgegeven wordt. Gegevens worden nergens anders voor gebruikt, dan het uitvoeren van de vervoersovereenkomst.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Scheidingswand.Shop verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijk verplichting.

Scheidingswand.Shop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

De gegevens die je ons toevertrouwt als je bij ons bestelt, worden 7 jaar bijgehouden. Dat is nodig omdat ook wij ons moeten houden aan de voorschriften van de belastingen. Jouw anonieme gegevens die worden opgeslagen in Google Analytics worden 26 maanden bewaard.

Beveiliging

Scheidingswand.Shop heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het (groene) hangslotje in de adresbalk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent, dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdaagzaamheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking,stuur dan een gespecificeerd verzoek naar klantenservice@scheidingswand.shop Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw indentiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Scheidingswand.shop wil u er tevens op wijzen, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens:

Scheidingswand.Shop
+31 6-20481333
klantenservice@Scheidingswand.Shop

Login

Wachtwoord vergeten?

Heb je nog geen account?
Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.